[kk| ,oa jln lkexzh
p;fur o"kZ & 2014&15 foHkkx dk uke&vkiwfrZ foHkkx
dz0 la0 fodkl [k.M dk uke xkWo dk uke mfpr nj fodzsrk uke orZeku esa izpfyr jk'kudkMksZ dh la[;k vkoaVu ¼dq0 esa½ phuh ,0ih0,y0 xsgWw fe0rsy forj.k dk fnukWd
Ckh0ih0,y0 vUR;ksn; ,0ih0,y0 Ckh0ih0,y0 vUR;ksn;
xsgWw pkoy xsgWw pkoy
1 vyhxat eqgEenuxj c>sjk Jh enu flag                      
   g0[k.M fodkl vf/kdkjh      g0uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh