ykHkkfUor vUrxZr& dkS'ky fodkl igy ¼,l0Mh0vkbZ0½
foHkkx dk uke & O;olkf;d f'k{kk ,oa dkS'ky fodkl foHkkx
ftyk& ,VkA
o"kZ& 2012&13                             lexz xzke dk uke&[kq'kkyx<+
Ø0la0 lezxz xzke dk uke ykHkkFkZhZ dk uke firk dk uke VsªsM ftlesa izf'k{k.k izkIrfd;k vH;qfDr
1 2 3 4 5 6
1 [kq'kgkyx<+ foosd dqekj  lR;izdk'k csfld bySfDVªdy  
2 [kq'kgkyx<+ 'khysUnz dqekj bUnzizdk'k csfld bySfDVªdy  
3 [kq'kgkyx<+ lans'k ;kno jkeizdk'k csfld bySfDVªdy  
4 [kq'kgkyx<+ ftrsUnz dqekj  pUnziky flag csfld bySfDVªdy  
5 [kq'kgkyx<+ 'khysUnz dqekj bUnzizdk'k csfld bySfDVªdy  
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh