Vhdkdj.k dk;Zdze
p;fur o"kZ 2014&15 foHkkx dk uke%& i'kq ikyu foHkkx lexz xzke dk uke% nrkSyh
dzekWad lexz xzke dk uke lexz xzke esa dqy lexz xzke esa dqy iztuu lexz xzke esa Vhdkdj.k y{; ds lkis{k izxfr
ikqvksa dh la[;k ;ksX; ikqvksa dh la[;k gsrq dqy yf{kr i'kqvksa dh la[;k lar`Ir@vlar`Ir
1 2 3 4 5 6
           
08- nrkSyh 318 55 318 lar`Ir
           
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh