dk;Zdze dk uke& vYila[;d iwoZn'ke Nk=o`fRr
p;fur o"kZ 2014&15 foHkkx dk uke%&vYila[;d dY;k.k foHkkx lexz xzke dk uke%&nrkSyh
;kstuk dk uke dk;Z;kstuk ds vuqlkj HkkSfrd@foRrh; y{; v/;kof/kd izxfr
HkkSfrd  foRrh; HkkSfrd  foRrh;
vYila[;d iwoZn'ke Nk=o`fRr & & & &
uksV%& o"kZ 2014&15 esa 'kklu }kjk /kujkf'k voeqDr ugha gqbZ gSA
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh           g0 uksMy vf/kdkjh            g0 foHkkxh; vf/kdkjh