Mk0 jke euskgj yksfg;k lexz xzke fodkl ;kstukUrxZr
en dk uke& fu%'kqYd VScysV @ ySiVkWi
p;fur o"kZ & 2014&15 foHkkx dk uke & ek/;fed f'k{kk foHkkx lexz xzke & nrkSyh
0la0 lexz xzke dk uke CykWd rglhy Nk=@Nk=k dk uke firk dk uke tkfr tuinh; v/;;ujr laLFkk dk uke
1 2 3 4 5 6 7 8
1 & & & & & & &
2 & & & & & & &
3 & & & & & & &
4 & & & & & & &
5 & & & & & & &
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0foHkkxh;vf/kdkjh