en dk uke & dkS'ky fodkl igy ,l0Mh0vkbZ0
p;fur o"kZ & 2014&15 foHkkx dk uke & O;olkf;d f'k{kk ,oa dkS'ku fodkl foHkkx lexz xzke & nrkSyh
0la0 lexz xzke dk uke ykHkkFkhZ dk uke firk dk uke VsM ftlesa izf'k{k.k izkIr fd;k vH;qfDr
1 2 3 4 5 6
1 nrkSyh & & & &
2 nrkSyh & & & &
3 nrkSyh & & & &
4 nrkSyh & & & &
5 nrkSyh & & & &
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0foHkkxh; vf/kdkjh