vkokl gsrq Hkwfe dk vkoaVu
p;fur o"kZ & 2014&15 foHkkx dk uke & jktLo foHkkx lexz xzke & nrkSyh
0la0 ykHkkFkhZ dk uke firk dk uke vkoafVr Hkwfe gS0 esa vH;qfDr
1 2 3 4 5
1 & & & &
2 & & & &
3 & & & &
4 & & & &
5 & & & &
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0foHkkxh; vf/kdkjh