MkW0 jke euksgj yksfg;k lexz xzke fodkl ;kstukUrxZr
egkRek xk/kh jkVh; xzkeh.k jkstxkj xkj.Vh ;kstuk eujsxk
p;fur okZ& 2014&15 foHkkx dk uke& xzkE; fodkl foHkkx lexz xzke&nrkSyh
0la0 dk;Z dk uke dk;Z LFky foRrh; o"kZ dk;Z ij O;; /kujkfk :0 ;ksx:0 ekuo fnol
Je lkexzh
1 2 3 4 5 6 7 8
1 'kkSpky; xzke nrkSyh esa ykHkkFkhZ ijd 2014&15 5796.00 268400.00 325496.00 366
2 lEidZ ekxZ lwjtiky flag dss [ksr ls lqjsU flg] ykyrk izlkn ds ?kj rd 2014&15 44304.00 - 44304.00 284
3 vkaxuokMh dssU nrkSyh fuekZ.k vkaxuokMh dsU dk fuekZ.k 2015&16 58443.00 - 58443.00 363
4 rkykc th.kkSZ}kj nrkSrh 2015&16 38318.00 - 38318.00 238
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh