dk;Zdze dk uke& vkaxuckMh dsUnksz dh LFkkiuk@fuekZ.k          o"kZ 2014&15
foHkkx dk uke&  cky fodkl  foHkkx                                        lexz xzke%&nrkSyh
dz0l0 p;fur
xzke dk uke
fodkl [k.M
dk uke
dk;Z;kstuk ds vuqlkj
HkkSfrd@foRrh; y{;
v/;kof/kd izxfr
xzke ds
lar`Ir@vlar`Ir
dh fLFkfr
vH;qfDr
      HkkSfrd dk;Z foRrh; HkkSfrd dk;Z foRrh;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
nrkSyh ldhV
1 5.89 fuekZ.k dk;Z iw.kZ  5.34 &
iw.kZ
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh                         g0 uksMy vf/kdkjh                        g0 foHkkxh; vf/kdkjh