p;fur o"kZ &2014-15 foHkkx dk uke&csfld f'k{kk foHkkx lexz xzke&nrkSyh
fodkl [k.M dk uke & ldhV ekg&fnlEoj
izkFkfed fo|ky; dk uke & izk0fo0 nrkSyh
dk;Zjr iz/kkuk/;kid dk uke nqxZiky flag iz0v0 nwjHkk"kk u0&9410068029
dk;Zjr lgk;d v/;kidks ds uke 1 jekdkUr 2   3  
  4   5   6  
dk;zZjr f'k{kk fe= ds uke Jherh vkns'k  
Nk= ukekadu d{kk&1 d{kk&2 d{kk&3 d{kk&4 d{kk&5 ;ksx
  11 14 12 13 15 65
e/k;ku Hkkstu ehuw ds vk/kkj ij forj.k [kk|kUu dh viyC/krk ehuw isV
  ehuw ds vuqlkj gkW
fu%'kqYd ikB; iqLrd forfjr gkW@ugh     gkW
fu%'kqYd ;wuhQkeZ forfjr gkW@ugh         gkW@38
Nk=o`fRr fooj.k vuqlwfpr tkfr fiNMh tkfr vYila[;d tkfr lkekU; tkfr ;ksx
  forj.k&gkW          
  ekax&          
fo|qrhdj.k gkW@ugh&ugh  
'kkSpky; gkW@ugh&gS            
gS.MiEi gkW@ugh&gS            
fdfpu 'kSM gkW@ugh&gS            
pgkjnhokjh gkW@ugh&gS            
g0[k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh