LoPN 'kkSpky;
p;fur o"kZ&2014&15 foHkkx dk uke&iapk;rhjkt lexz xzke&nrkSyh
Ř0l0 lexz xzke dk uke p;fur ykHkkFkhZ dk uke firk@ifr dk uke tkfr ch0ih0,y0 ,0ih0,y0 ykxr “kkSpky; dh fLFkfr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 nrkSyh oklqnso egkjkt flag  ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
2 nrkSyh “;keiky flag  j.kohj flag  ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
3 nrkSyh fxfjjkt  j/kqukFk  ;kno - - 10000 iw.kZ
4 nrkSyh lUrjke uckc flag ;kno - - 10000 iw.kZ
5 nrkSyh tljke lksju flag  ;kno - - 10000 iw.kZ
6 nrkSyh mn;ohj  cPpu flag  ;kno - - 10000 iw.kZ
7 nrkSyh euds”k vkjke flag ;kno - - 10000 iw.kZ
8 nrkSyh vfHkyk[k flag egkjkt flag  ;kno - - 10000 iw.kZ
9 nrkSyh NksVsyky xaxkjke 'kkD; - - 10000 iw.kZ
10 nrkSyh jkeksrkj flag izrki flag ;kno - - 10000 iw.kZ
11 nrkSyh ekSgj flag  izrki flag ;kno - - 10000 iw.kZ
12 nrkSyh Kku flag izrki flag ;kno - - 10000 iw.kZ
13 nrkSyh vksmdkj flag izrki flag ;kno - - 10000 iw.kZ
14 nrkSyh jkefoykl cnu flag ;kno - - 10000 iw.kZ
15 nrkSyh dkyhpju cnu flag ;kno - - 10000 iw.kZ
16 nrkSyh jkefuokl izrki flag ;kno - - 10000 iw.kZ
17 nrkSyh mfeZyk nssoh /ku';ke 'kkD; ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
18 nrkSyh ujnso xaxh flag 'kkD; - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
19 nrkSyh 'khysUć jkefuokl ;kno - - 10000 iw.kZ
20 nrkSyh cyohj  ijlknhyky 'kkD; - - 10000 iw.kZ
21 nrkSyh latho  thokjke 'kkD; - - 10000 iw.kZ
22 nrkSyh fl;kjke edqUnhyky 'kkD; ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
23 nrkSyh Jhd`".k ijlknhyky 'kkD; - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
24 nrkSyh cgksju flag vtc flag ;kno - - 10000 iw.kZ
25 nrkSyh deys'k jktuyky ;kno - - 10000 iw.kZ
26 nrkSyh Hkwjhnsoh jkeiky  ;kno - - 10000 iw.kZ
27 nrkSyh nsosUć vk'kkjke ;kno ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
28 nrkSyh jktcgknqj egkjkt flag  ;kno ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
29 nrkSyh jkds'k nQsnkj  ;kno - - 10000 iw.kZ
30 nrkSyh vejiky ykykjke ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
31 nrkSyh yk[ku flg xaxh flag 'kkD; ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
32 nrkSyh n;kjke ijlknh  'kkD; - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
33 nrkSyh jkefd'ku jkepUć 'kkD; ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
34 nrkSyh jkes'oj rksrkjke ;kno ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
35 nrkSyh jk; flag Qwy flag ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
36 nrkSyh >kte flag uckc flag ;kno - - 10000 iw.kZ
37 nrkSyh [ksriky ns'kjkt 'kkD; - - 10000 iw.kZ
38 nrkSyh jktiky ns'kjkt 'kkD; - - 10000 iw.kZ
39 nrkSyh vfHkjkt j?kqukFk 'kkD; - - 10000 iw.kZ
40 nrkSyh enuyky rksrkjke 'kkD; ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
41 nrkSyh efy[kku ykykjke 'kkD; - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
42 nrkSyh jkeizdk'k enu yky ;kno - - 10000 iw.kZ
43 nrkSyh pju flag eksguyky 'kkD; - - 10000 iw.kZ
44 nrkSyh d`iky flag yhyk/kj 'kkD; - - 10000 iw.kZ
45 nrkSyh rstiky  nsoh flag 'kkD; ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
46 nrkSyh gqdqe flag [kku lgk; 'kkD; - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
47 nrkSyh deyknsoh vaxuyky 'kkD; - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
48 nrkSyh Hkxokunkl xaxh flag  'kkD; ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
49 nrkSyh Jhnssoh rqqykjke 'kkD; - - 10000 iw.kZ
50 nrkSyh txnh'k jks'kuyky /khej - - 10000 iw.kZ
51 nrkSyh ;knjke rksrkjke ;kno - - 10000 iw.kZ
52 nrkSyh jkecgksjh lUriky ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
53 nrkSyh lqjs'k Qwy flag ;kno ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
54 nrkSyh jk; flag Qwy flag ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
55 nrkSyh xzh'kpUć nqqanh flg  ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
56 nrkSyh rkjkpUć izrki flag ;kno ch0ih0,y0 - 10000 iw.kZ
57 nrkSyh jkelsod Qwy flag ;kno - - 10000 iw.kZ
58 nrkSyh 'kSys'k brokjh ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
59 nrkSyh c`ts'k lwjtHkku ;kno - ,0ih0,y0 10000 iw.kZ
60 nrkSyh ujsUć eqdn~nek ;kno - - 10000 iw.kZ
61 nrkSyh Kku flag xaxkjke 'kkD; - - 10000 iw.kZ
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh                          g0 uksMy vf/kdkjh                      g0 foHkkxh; vf/kdkjh