p;fur o"kZ % 2014&15 foHkkx dk uke %% yksd fuekZ.k foHkkx
0la0 [k.M dk uke jktLo xzke dk uke clkoV dk uke lEidZ ekxZ dk uke lEidZ dh yEckbZ fdeh0 lEidZ ekxZ dh orZeku fLFkfr lUrks"ktud@{kfrxzLr vkx.ku dh ykxr o Lohd`fr gsrq izsf"kr fd;s tkus dk lUnHkZ fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 izk0[k0 ,Vk nrkSyh nrkSyh eykou lqgkj ekxZ ls nrkSyh ekxZA 1.000 {kfrxzLr vU; foHkkx  
g0[k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh