ftyk fk{kk ,oaizfk{k.k laLFkku gjpaniqjdyk ,Vk ds Ckh0Vh0lh0 2015 es aizosk gsrq uohu fo|ky;ks adk fooj.k

1

JherhjkeJhfk{kkefgyk egk0fo0,e0ih0uxj ,Vk

9412496767

2

Jhpju flag e0fo0 xzkegjpUnziqj [kqnZ] fkdksgkcknjksM+] ,Vk

8477000041

3

Jhlwjt flag ekS0dkWyst] vkxjkjksM+] vokx<] ,VkA

9411848140-

4

Jh ih0ih0,l0 dkWyst] ldhV] jksM ,VkA

9412549068

5

,l0Mh0,l0 fk{kkizfk{k.klaLFkku] vekaiqjjksM+] ejFkjk] ,VkA

9412590709

6

ekWxk;=h vk;ZdU;kegkfo|ky;] tyslj] ,VkA

808404528

7

;kefogkjhbLVhV~;wVvkWQ ,stwdsku] vkxjkjksM+] ,VkA

9410002360

8

vknZkturkegkfo|ky;] dklxatjksM+] ,VkA

9568005051-

9

,l-ds-dkWyst] ,Q0lh0vkbZ0 xksnke ds ikl th0Vh0 jksM+] ,VkA

9457021870

10-

JherhxkserhLekjdfoKkuegkfo|ky;] vyhxatjksM+] ijlkSu],VkA

9758669471

11-

Jhefy[kku flag egkfo|ky;] vekaiqjjksM+]16lh- loksZn; vkJe ,Vk

9412862077

12-

pkS0eq0 flag ;knoegkfo|ky;] tktyiqj] vyhxatjksM+] ,VkA

9412467996

13-

dY;k.khxYlZfMxzhdkWyst 75 ekstgj] ekjgjkuxfj;keksM+ jksM+] ,Vk

9627861000

14-

JhHkxokufkoegkfo|ky;] fkdksgkcknjksM+] mEesniqj] ,VkA

9412282998

15-

JhekSgj flag fMxzhdkWyst] vkxjkjksM+] olqU/kjk] ,VkA

9837028757

16

Jhjk/kkjkuhegkfo|ky;] fojkeiqj] th0Vh0 jksM+ ,Vk

8954282983

17

ekWfl;knsohdkWyst] tyslj] vkxjkjksM+] ,VkA

9457907729

 

18

fl;kjke flag fMxzhdkWYkst] vkxjkjksM+] 1973th- vokx<+] ,Vk

9719658681

19

lqnkeknsohckfydkegkfo|ky;] vyhxat] ,VkA

9412467996

20

Jhegkjk.kkizrkiegkfo|ky;] [okthiqj] cqjgukckn] fejgph],VkA

9719417681

21

jktskdqekjlk/kuknsohegkfo|ky;] vyhxatjksM+] /kqaejh] ,Vk

9991280320

22

JhHkxokufkofk{kkladk; dkyst] fkdksgkcknjksM+] mEesniqj] ,Vk

9412282998

23

Jherh /kwidyhykykjkeegkfo|ky;] th0Vh0jksM+] vkliqj] ,Vk

9219403479

24

Jhc`tjkt flag egkfo|ky; fk{kk ladk; ;kksnkuxj] iqjkao] th0Vh0 jksM+] ,VkA

9917220353

25

pkS0 cnu flag egkfo|ky;] vkliqj] th0Vh0 jksM+] ,VkA

9557788377]

26

pkS0 gjizlkn flag ;kno ,twdskubaLVhV~;wVtqusniqj] vyhxat] ,VkA

9512430877

27

nhucU/kqnhukukFkegkfo|ky; fkouxj] vyhxatjksM+] ,VkA

05742&234907

28

vkj0,u0 fMxzhdkWystf?kykSvkjksM+] ,VkA

 

29

ekWxk;=h csfldVhpjVsfuaxbaLVhV~;wVvejkSyh] jruiqj] vyhxat] ,VkA

8938840403

30

pUnzizHkkegkfo|ky;] ljk; uhe] tyslj] ,VkA

9411850500

31

mfeZyknsoh dkWystd`iky flag uxj ckjkleliqj] tyslj] ,VkA

9756754261

32

,e0,p0fMxzh dkWystuxyklhj] vokx<+ fdyk ds ikl] vokx<+] ,VkA

9568005051

33

,l0,u0 dkWystvkWQgk;j ,twdsku] fl<+iqjkxatMq.MokjkjksM+] fl<+iqjk] dklxatA

9412332715

34

nkulgk; eSeksfj;yegkfo|ky;] jkeiqj] eksguiqjk] dklxatA

9412616807

 

lquhy dqekj

izkpk;Z

ftykfk{kk ,oaizfk{k.klaLFkku]

gjpaniqjdyk ,VkA