Mk0 jke euksgj yksfg;k lexz xzke fodkl ;kstuk o"kZ 2013&14
[kk| ,oa jln lkexzh
p;fur o"kZ & 2013&14 foHkkx dk uke&vkiwfrZ foHkkx ] lexz xzke dk uke&fQjkstiqj flykSuh
dz0
la0
fodkl [k.M dk uke xkWo dk uke mfpr nj fodzsrk uke orZeku esa izpfyr jk'kudkMksZ dh la[;k vkoaVu dq0 esa phuh ,0ih0,y0 xsgWw fe0 rsy forj.k dk fnukWd
Ckh0ih0,y0 vUR;ksn; ,0ih0,y0 Ckh0ih0,y0 vUR;ksn;
xsgWw pkoy xsgWw pkoy
1 ekjgjk fQjkstiqj flyksuh lksesUnz flag 28 35 762 4.2 5.54 5.23 7 0.8 - 2460 8, 15
g0[k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh