MkW0 jke euksgj yksfg;k lexz xzke fodkl ;kstukUrxZr
dk;Z dk uke&LoPN 'kkSpky;
p;fur o"kZ & 2013&14 foHkkx dk uke& iapk;rh jkt lexz xzke & fQjkstiqj flyksuh
0
la0
fodkl [k.M dk uke p;fur jktLo xzkeksa dk uke dk;Z;kstuk ds vuqlkj HkSfrd@foRrh; y{;      
v/;kof/kd izxfr xzke ds lr`Ir@vlr`Ir dh fLFkfr  
HkkSfrd dk;Z foRrh; HkkSfrd izxfr foRrh; O;oLFkk   vH;qfDr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ekjgjk fQjkstiqj flykSuh 110 110 110 110 lar`Ir  
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh
MkW0 jke euksgj yksfg;k lexz xzke fodkl ;kstukUrxZr
LoPN kkSpky;
p;fur okZ 2013 & 14 foHkkx dk uke& iapk;rh jkt lexz xzke & fQjkstiqj flyksuh
0la0 lexz xzke dk uke p;fur ykHkkFkhZ dk uke firk@ifr dk uke tkfr ch0ih0,y0 ,0 ih0 ,y0 ykxr kkSpky; dh fLFkfr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 fQjkstiqj flyksuh jkgr vyh ckcw eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
2 fQjkstiqj flyksuh jQhd yqr vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
3 fQjkstiqj flyksuh uEew ?kklh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
4 fQjkstiqj flyksuh eqUus Tkkfdj eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
5 fQjkstiqj flyksuh glu fe;ka yky [kka eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
6 fQjkstiqj flyksuh kkfdj Ykky [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
7 fQjkstiqj flyksuh toj vyh jtovyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
8 fQjkstiqj flyksuh eqUuh csxe peu [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
9 fQjkstiqj flyksuh Qjkghe fuokft'k vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
10 fQjkstiqj flyksuh twyh lQkr vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
11 fQjkstiqj flyksuh NqV~Vks csxe jkf'kn [kka eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
12 fQjkstiqj flyksuh jkepUnz >jxn eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
13 fQjkstiqj flyksuh eqUuh osxe vekur [kkW eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
14 fQjkstiqj flyksuh fjlky vgen uRFkw [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
15 fQjkstiqj flyksuh Ckkowjke >Eeu tkVo   gkW 10,000.00 iw.kZ
16 fQjkstiqj flyksuh uhjt Ckkowjke tkVo gkW   10,000.00 iw.kZ
17 fQjkstiqj flyksuh jkefd'kksj gjh flag tkVo gkW   10,000.00 iw.kZ
18 fQjkstiqj flyksuh egsUnz jkefdkksj tkVo   gkW 10,000.00 iw.kZ
19 fQjkstiqj flyksuh pUnzks[kj ohjh flag tkVo   gkW 10,000.00 iw.kZ
20 fQjkstiqj flyksuh jke fuokl nkulgk; tkVo gkW   10,000.00 iw.kZ
21 fQjkstiqj flyksuh vej flag chjh flag tkVo gkW   10,000.00 iw.kZ
22 fQjkstiqj flyksuh iIiw eksgde tkVo   gkW 10,000.00 iw.kZ
23 fQjkstiqj flyksuh vQtky uRFkw [kka tkVo gkW   10,000.00 iw.kZ
24 fQjkstiqj flyksuh Vhdkjke uUuw flag tkVo   gkW 10,000.00 iw.kZ
25 fQjkstiqj flyksuh eqUus jghe [kka eqfLYke   gkW 10,000.00 iw.kZ
26 fQjkstiqj flyksuh bdcky uRFkw [kka eqfLYke   gkW 10,000.00 iw.kZ
27 fQjkstiqj flyksuh jktw lhrk jke TkkVOk   gkW 10,000.00 iw.kZ
28 fQjkstiqj flyksuh pUnzorh lksuiky TkkVOk   gkW 10,000.00 iw.kZ
29 fQjkstiqj flyksuh jktohj Eksgde flag TkkVOk gkW   10,000.00 iw.kZ
30 fQjkstiqj flyksuh jkecsVh ukSor flag ckYehfd   gkW 10,000.00 iw.kZ
31 fQjkstiqj flyksuh vkfl;k edlwj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
32 fQjkstiqj flyksuh fgek;r vyh bdjke vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
33 fQjkstiqj flyksuh kkfgn [kka fln~nhd eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
34 fQjkstiqj flyksuh lkfgjk csxe kdhy [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
35 fQjkstiqj flyksuh vdhy vgen jghe vgen eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
36 fQjkstiqj flyksuh ;klhu [kyhy eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
37 fQjkstiqj flyksuh uUuh csxe fdQk;r vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
38 fQjkstiqj flyksuh ln~nu [kka Ukthj [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
39 fQjkstiqj flyksuh kCcu [kkaa Ukthj [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
40 fQjkstiqj flyksuh uUuh csxe lyker vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
41 fQjkstiqj flyksuh kkfdj kkg kkSdr kkg eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
42 fQjkstiqj flyksuh vdje eqdjZe [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
43 fQjkstiqj flyksuh v[rj kkg vlxj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
44 fQjkstiqj flyksuh dkf'ke dQhy [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
45 fQjkstiqj flyksuh xqyksj jU?khj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
46 fQjkstiqj flyksuh udhe vgen jghe vgen eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
47 fQjkstiqj flyksuh bfy;kl uUus [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
48 fQjkstiqj flyksuh fugky uRFkw [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
49 fQjkstiqj flyksuh Oklhj jlhn [kka eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
50 fQjkstiqj flyksuh moS'k NksVs [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
51 fQjkstiqj flyksuh kkfgn floyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
52 fQjkstiqj flyksuh vkfonk csxe dYyw eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
53 fQjkstiqj flyksuh rSjk csxe gqlSu fe;kW eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
54 fQjkstiqj flyksuh dVksjh Ckkhj [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
55 fQjkstiqj flyksuh cq)u [kkW tqEeu [kkW eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
56 fQjkstiqj flyksuh dkfey floyh [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
57 fQjkstiqj flyksuh vCnqy djhe v0 jghe eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
58 fQjkstiqj flyksuh oyh eqgEen tqEeu eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
59 fQjkstiqj flyksuh 'kknkc vkQrkc vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
60 fQjkstiqj flyksuh tksxsUnz Lkhrk jke tkVo   gkW 10,000.00 iw.kZ
61 fQjkstiqj flyksuh oqn~nu [kka uthj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
62 fQjkstiqj flyksuh Ukchnkn fe;kWnkn eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
63 fQjkstiqj flyksuh vehj eqgEen oqUns vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
64 fQjkstiqj flyksuh Qjkghe >k [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
65 fQjkstiqj flyksuh gjh flag lksuiky eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
66 fQjkstiqj flyksuh Hkwjh csxe jger vyh eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
67 fQjkstiqj flyksuh tkj vyh Tkfdj [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
68 fQjkstiqj flyksuh Ekqkkfgn ln~nhd [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
69 fQjkstiqj flyksuh vQlj kkg Okkhj kkg eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
70 fQjkstiqj flyksuh tehj vgen kCchj eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
71 fQjkstiqj flyksuh mn;ohj nkulgk; eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
72 fQjkstiqj flyksuh gjizlkn thokjke eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
73 fQjkstiqj flyksuh vdje vlxj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
74 fQjkstiqj flyksuh lRrkj vySnkn eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
75 fQjkstiqj flyksuh uwjeqgEen fj;klr eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
76 fQjkstiqj flyksuh vuks[kh nsoh d`iky flag eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
77 fQjkstiqj flyksuh 'kjhQu Ekqakh [kka eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
78 fQjkstiqj flyksuh jkSud ulhj [kka eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
79 fQjkstiqj flyksuh eqUus yqr vyh eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
80 fQjkstiqj flyksuh vCnqy lyke ckcw [kkW eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
81 fQjkstiqj flyksuh 'kfjd odhy vgen eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
82 fQjkstiqj flyksuh [kqkuqek Qjhn [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
83 fQjkstiqj flyksuh iIiw uRFkw [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
84 fQjkstiqj flyksuh rksrk jke Jh jke fgUnw   gkW 10,000.00 iw.kZ
85 fQjkstiqj flyksuh dnhj guhQ [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
86 fQjkstiqj flyksuh equCcj tQ:n~nhu eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
87 fQjkstiqj flyksuh uktjhu lyhe eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
88 fQjkstiqj flyksuh d;we vlxj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
89 fQjkstiqj flyksuh flrkjk kekkn eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
90 fQjkstiqj flyksuh peu fNn~nw [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
91 fQjkstiqj flyksuh tqfYQdkj oqn~nu eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
92 fQjkstiqj flyksuh uljhu kekkn eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
93 fQjkstiqj flyksuh tyhy vySnkn eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
94 fQjkstiqj flyksuh vdhy vCckl eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
95 fQjkstiqj flyksuh rldhuk csxe ulhj vyh eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
96 fQjkstiqj flyksuh foVVks nsoh lrhl eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
97 fQjkstiqj flyksuh vej eqgEEkn guhWQ [kka eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
98 fQjkstiqj flyksuh kjhQu vyh glu eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
99 fQjkstiqj flyksuh vxuksj vySnkn eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
100 fQjkstiqj flyksuh e[kewy lqCcu [kkW eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
101 fQjkstiqj flyksuh eqokfjd Ckkfjl eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
102 fQjkstiqj flyksuh bLyke eaq'kh eqfLye gkW   10,000.00 iw.kZ
103 fQjkstiqj flyksuh vetn vlxj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
104 fQjkstiqj flyksuh kdhy vCckl eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
105 u0 xgjkuk khyk ujsk fgUnw   gkW 10,000.00 iw.kZ
106 vterxat xaxk nsoh vo/ksk fgUn   gkW 10,000.00 iw.kZ
107 fQjkstiqj flyksuh eq'khj jQhd eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
108 fQjkstiqj flyksuh bUr[kko kku ogknqj eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
109 fQjkstiqj flyksuh gkfen [kkW bfLr;kd [kkW eqfLye   gkW 10,000.00 iw.kZ
110 fQjkstiqj flyksuh lqjsk jke pUnz tkVo   gkW 10,000.00 iw.kZ
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh