MkW0 jke euksgj yksfg;k lexz xzke fodkl ;kstukUrxZr
vkoklghu dks vkokl ¼MkW yksfg;k xzkeh.k vkokl ;kstuk½
p;fur o"kZ&2013&14 foHkkx dkuke&xzkE; fodkl foHkkx lexz xzke&fljlkcnu
Ų0la0 ykHkkFkhZ dk uke firk@ifr dk uke tkfr vkokl dh fLFkfr ykxr
1 2 3 4 5 6
  & & & & &
           
dksbZ ik= O;fDr ugha gS
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh                  g0 uksMy vf/kdkjh               g0 foHkkxh; vf/kdkjh