[kk| ,oa jln lkexzh
p;fur o"kZ & 2013&14 foHkkx dk uke&vkiwfrZ foHkkx
dz0 la0 fodkl [k.M dk uke xkWo dk uke mfpr nj fodzsrk uke orZeku esa izpfyr jk'kudkMksZ dh la[;k vkoaVu dq0 esa phuh ,0ih0,y0 xsgWw fe0 rsy forj.k dk fnukWd
Ckh0ih0,y0 vUR;ksn; ,0ih0,y0 Ckh0ih0,y0 vUR;ksn;
xsgWw pkoy xsgWw pkoy
13 ldhV lyseiqj [ksfM;k Ckdhy flag 118 43 248 17.7 23.36 6.44 8.6 3 - 1220 15] 22
g0[k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh