fodykax isa'ku
p;fur o"kZ % 2013&14 foHkkx dk uke&fodykax dY;k.k foHkkx lexz xzke %& lyseiqj [ksfM;k] ldhV
0la0 uke ykHkkFkhZ firk @ifr dk uke tkfr [kkrk la[;k cSad dk uke izkIr /kujkf'k vU; fooj.k
1 2 3 4 5 6 7 8
1 f'kouUnu flag juohj flag vghj 0292101032679 dsujk cSad] eykou 1800.00  
2 gjos'k izse flag vghj 0292119032555 dsujk cSad] eykou 1800.00  
3 fofiu vt;ohj vks0ch0lh0 132110101011322 Js;l xzkeh.k cSad] eykou 1800.00  
4 vo/ks'k dqekj dk;e flag ,l0lh0 0292101011227 dsujk cSad] eykou 1800.00  
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh