vkoklghu dks vkokl ¼MkW yksfg;k xzkeh.k vkokl ;kstuk½
p;fur o"kZ&2013&14 foHkkx dkuke&xzkE; fodkl foHkkx lexz xzke&lyseiqj [ksfj;k
Ų0la0 ykHkkFkhZ dk uke firk@ifr dk uke tkfr vkokl dh fLFkfr ykxr
1 2 3 4 5 6
1 j?kqohj flag  Jh ykykjke yks/kh iw.kZ 130000
2 jkexkssiky  ^^ n;kjke yks/kh iw.kZ 130000
3 mes'k  ^^ ;knjke ;kno iw.kZ 130000
4 t; flag  ^^ ckydjke ;kno iw.kZ 130000
5 jkeohj  ^^ ekSgjeu  ;kno iw.kZ 130000
6 /ku';ke ^^ j?kqukFk  ;kno iw.kZ 130000
7 jtuh'k ^^ vlys'k  ;kno iw.kZ 130000
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh                        g0 uksMy vf/kdkjh                       g0 foHkkxh; vf/kdkjh