foRrh; o"kZ 2013&14 esa Mk0 jke euksgj yksfg;k lexz xzke fodkl ;kstuk ds vUrxZr lEidZ ekxZ ls lar`Irhdj.k dk fooj.k
p;fur o"kZ % 2013&14 foHkkx dk uke %% yksd fuekZ.k foHkkx
0la0 [k.M dk uke jktLo xzke dk uke clkoV dk uke lEidZ ekxZ dk uke lEidZ dh yEckbZ fdeh0 lEidZ ekxZ dh orZeku fLFkfr lUrks"ktud@{kfrxzLr vkx.ku dh ykxr o Lohd`fr gsrq izsf"kr fd;s tkus dk lUnHkZ fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 izk0[k0] ,Vk lyseiqj [ksfM;k lyseiqj [ksfM;k eqtQjiqj fgjkSanh ekxZ ls lyseiqj [ksfM;k lEidZ ekxZA 1.016 lUrks"ktud    
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh
1 izk0[k0] ,Vk cjkSfy;k cjkSfy;k /kqejh :i/kuh ekxZ ds fdeh0&4 ls cjkSfy;k ekxZA 1.100 lUrks"ktud    
  u0 /khjt /kqejh :i/kuh ekxZ ls cjkSfy;k ls uxyk /khjt ekxZA 1.800 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk lqDrh[ksMk lqDrh[ksMk /kqejh ifV;kyh iVlqvk ekxZ ls lDrh[ksMk ekxZA 1.700 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk rrjbZ rrjbZ /kqejh :i/kuh ekxZ ls rrjbZ lEidZ ekxZA 0.800 lUrks"ktud & &
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk dq<k dq<k vyhxat ljk; vxgr ekxZ ls Qrsgiqj tuklh ekxZ ls uxyk dq<k ekxZA 0.850 lUrks"ktud   ih0,e0th0,l0okbZ0 }kjk fufeZr
    u0 xath Qrsgiqj tuklh ekxZ ls uxyk xath ekxZA 1.950 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk etjk tkr jktk dk jkeiqj igjS;k vyhxat lksjksa ekxZ ls igjS;k ekxZA 2.200 lUrks"ktud    
    igjk vyhxat lksjksa ekxZ ls igjk ekxZA 0.315 lUrks"ktud    
    u0 xMfj;ku fldUnjiqj lkyoku ls uxyk xMfj;ku ekxZA 3.000 lUrks"ktud    
      rqxbZ vyhxat ljk; vxgr ekxZls rqxbZ ekxZA 0.700 lUrks"ktud   e.Mh ifj"kn }kjk fufeZr
      xuw vyhxat lksjksa ekxZ ls jktk dk jkeiqj ekxZA - lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk [kjxiqj [kjxiqj ldhV vkSaNk ekxZ ds fdeh0&10 ls [kjxiqj ekxZA 0.250 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk u0 fods u0 fods ,Vk f'kdksgkckn ekxZ ls uxyk fods ekxZA 2.500 fdeh0 1]2 lUrks"ktud 3300 vkcknh Hkkx {kfrxzLr {kfrxzLr vkcknh Hkkx dk vkx.ku fo'ks"k ejEer esa izsf"krA v/kh0vfHk0 ds i= la0 11861@22lh0v0o`0 fn0 10-10-14
      u0 lwjtiky uxyk lwjtiky lEidZ ekxZA        
      u0 Xkhre flag uxyk xhre flag lEidZ ekxZA        
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk eqokfjdiqj fuo:vk eqokfjdiqj fuo:vk okdyiqj pijbZ ekxZ eqokfjdiqj fuo:vk ekxZA 0.600 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk lyseiqj [ksfM;k lyseiqj [ksfM;k eqtQjiqj fgjkSanh ekxZ ls lyseiqj [ksfM;k lEidZ ekxZA 1.016 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk x<h rkyqdk cjkSyh x<h rkyqdk cjkSyh ,Vk xatMq.Mokjk ekxZ ds fdeh0&13 ls x<h rkyqdk cjkSyh ekxZA 3.500 lUrks"ktud
pSust 2-50fdeh0 esa iqy o nksukssa vksjs 50eh0 ,izksp {kfrxzLrA
  iqy okys LFkku ij flpkbZ foHkkx }kjk vLFkkbZ Mk;otZu cuk;k x;k gSA
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk ujgjk ujgjk ,Vk vyhxat ekxZ ds fdeh0&5 ls ugjk ekxZA 1.650 lUrks"ktud & iVfj;ksa ij feV~Vh dk dk;Z 'ks"k /kukoaVu vkuk 'ks"k gsA
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk fljlk cnu fljlk cnu ekjgjk eksguiqj lEidZ ekxZ ij fLFkrA - lUrks"ktud   ih0,e0th0,l0okbZ0 ekxZ ij fLFkr gSA
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk fQjkstiqj lykSuh fQjkstiqj lykSuh ekjgjk unjbZ ekxZ ds fdeh0&3 ls fQjkstiqj lykSuh ekxZA 0.900 {kfrxzLr    
    vterxat ekjgjk unjbZ ekxZ ds fdeh0&1 ls vterxat ekxZA 1.400     vU; foHkkx
    u0 iq:"kksRre & & & & 250 ls de vkcknh
    xgjkuk fQjkstiqj lykSuh ls xgjkuk ekxZA 0.500 lUrks"ktud & &
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk eksgjk eksgdeiqj eksgdeiqj cEck iVjh ls eksgdeiqj ekxZA 0.205 lUrks"ktud & &
    eksgjk cEck dh iVjh ls eksgjk ekxZA 0.600 lUrks"ktud & ih0,e0th0,l0okbZ0 ekxZ ij fLFkr
    vktkuiqj eksgjk ekxZ ls vktkuiqj ekxZA 0.200 bZV dk [kMatk & &
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk e>jk e>jk Vw.Myk ,Vk ekxZ ls e>jk ekxZA 2.600 {kfrxzLr vkx.ku xfBr fd;k tk jgk gSA &
    u0 iksadj e>jk ls uxyk iksadj ekxZA 0.400 lUrks"ktud   &
    u0 lsok Vw.Myk ,Vk ekxZ ls uxyk lsok ekxZA 1.000 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk dijsVk dijsVk iqfB;k cjbZ ekxZ ls dijsVk ekxZA 5.500 3-00 fdeh0 lUrks"ktud 2-50 fdeh0 vkx.ku izsf"krA  
    i`Fohiqj /keZiqj ls i`Fohiqj ekxZA 3.000 lUrks"ktud   uohuhdj.k
    Mwxjiqj dijsVk ekxZ ls Mwxjiqj ekxZA 0.500 lUrks"ktud   uo fuekZ.k
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk fgEeriqj dkdkebZ fgEeriqj dkdkebZ mQZ cknkeiqj dUpux<h ekxZ ls fgEeriqj dkdkebZ ekxZA 2.000 {kfrxzLr   vkx.ku izsf"krA
    uxyk ebZ uxyk ebZ lEidZ ekxZA       fgEeriqj dkdkebZ ekxZ esa lfEefyr gSA
    uxyk ijlh uxyk ijlh lEidZ ekxZA      
    ghjkiqj ghjkiqj lEidZ ekxZA      
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk gluiqj ddjkyk gluiqj ddjkyk delku uxfj;k ekxZ ls gluiqj ddjkyk ekxZA 0.600 lUrks"ktud    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk u0 f[kYyh u0 f[kYyh okdyiqj rrkjiqj ls u0 f[kYyh ekxZA 0.600 uo fufeZr    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk gksphZ gksphZ ,Vk fu/kkSyh ekxZ ls gksphZ ekxZA 1.100 {kfrxzLr   vkx.ku izsf"krA
    ykyiqj ,Vk fu/kkSyh ekxZ ls ykyiqj ekxZA 0.500 lUrks"ktud    
    vtqZuiqj ,Vk fu/kkSyh ekxZ ls vtqZuiqj ekxZA 0.500 lUrks"ktud    
    u0 lqtku fu/kkSyh ls uxyk lqtku ekxZA 2.500 lUrks"ktud   vkx.ku izsf"kr
    cythriqj ,Vk fu/kkSyh ekxZ ls cythriqj ekxZA 1.750 lUrks"ktud   uo fufeZr
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk Hkksiriqj Hkksiriqj oLkqU/kjk fiigjk ekxZ ls HkksiriqjA 1.600 lUrks"ktud   ekg 10@14 esa uohuhdj.k
    u0 x<h olqU/kjk fiigjk ekxZ ls uxyk x<h ekxZA 0.600 lUrks"ktud   uofufeZr
    udViqj olqU/kjk fiigjk ekxZ ls udViqj ekxZA 0.500 lUrks"ktud   vkx.ku izsf"kr
    HkfV;kj olqU/kjk fiigjk ekxZ ls HkfV;kj ekxZA 0.380 lUrks"ktud   uo fufeZr ekxZ
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk cNSiqjk cNsiqjk lknkckn tyslj ekxZ ls cNSiqjk ekxZA 1.600 {kfrxzLr vkx.ku izsf"kr uohuhdj.k esa izLrkfor
      uxyk dksMj cNSiqjk ekxZ ls uxyk dksMj ekxZA 0.600 uofufeZr    
vf/k'kklh vfHk;Urk
izkUrh; [k.M] yk0sfu0fo0] ,Vk
1 izk0[k0] ,Vk cyhnkniqj u0 folh cyhnkniqj ekxZ ls uxyk folh ekxZA 0.125 uofufeZr    
      u0 nqisfj;k lknkckn tyslj ekxZ ls nqisfj;k ekxZA 2.750 lUrks"ktud    
      cyhnkniqj ,Vk fu/kkSyh tyslj ekxZ ls cyhnkniqj ekxZA 2.500 {kfrxzLr   vkx.ku izsf"krA
g0[k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh