[kk| ,oa jln lkexzh
p;fur o"kZ & 2013&14 foHkkx dk uke&vkiwfrZ foHkkx
dz0 la0 fodkl [k.M dk uke xkWo dk uke mfpr nj fodzsrk uke orZeku esa izpfyr jk'kudkMksZ dh la[;k vkoaVu dq0 esa phuh ,0ih0,y0 xsgWw fe0 rsy forj.k dk fnukWd
Ckh0ih0,y0 vUR;ksn; ,0ih0,y0 Ckh0ih0,y0 vUR;ksn;
xsgWw pkoy xsgWw pkoy
15 ldhV uxyk fcds jktohj flag 118 59 262 17.7 23.36 8.84 11.8 4.65 - 1310 8] 18
g0[k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh