fu%'kqYd VScysV@ySiVkWi
p;fur o"k%&2013&14 foHkkx dk uke& ek/;fed f'k{kk foHkkx lexz xzke&uxyk fcds
izns'k esa o"kZ 2012 esa d{kk&12 mRrh.kZ dj mPp d{kk esa v/;;ujr Nk=@Nk=kvksa dk fooj.k
0la0 xzke@etjk dk uke CykWd rglhy Nk=@Nk=k dk uke firk dk uke tkfr tuinh; v/;;ujr
laLFkk dk uke
1 uxyk fcds ldhV ,Vk &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'kwU;&&&&&&&&&&&&&&&&
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh