ykHkkfUor vUrxZr& dkS'ky fodkl igy ,l0Mh0vkbZ0
foHkkx dk uke & O;olkf;d f'k{kk ,oa dkS'ky fodkl foHkkx
ftyk&,VkA
o"kZ& 2013&14 lexz xzke dk uke& uxyk fcds
0la0 lezxz xzke dk uke ykHkkFkZhZ dk uke firk dk uke VssM ftlesa izf'k{k.k izkIrfd;k vH;qfDr
1 2 3 4 5 6
1 uxyk fcds ch0ih0 flag lqcsnkj flag csfld vksVkseksckby  
2 uxyk fcds dq0 js[kk iq:"kksRre falag csfld vksVkseksckby  
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh