vkokl gsrq Hkwfe dk vkoaVu
p;fur o"kZ & 2013&14            foHkkx dk uke & jktLo foHkkx       lexz xzke & uxyk fcds
dze la0 ykHkkFkhZ dk uke  firk@ifr dk uke  vkoafVr Hkwfe gS0 esa  vH;qfDr 
1 2 3 4 5
1 & & & &
g0[k.M fodkl vf/kdkjh                 g0 uksMy vf/kdkjh                  g0foHkkxh; vf/kdkjh