jk"Vh; vkthfodk fe'ku
p;fur o"kZ&2013&14 foHkkx dk uke&xzkeh.k fodkl foHkkx lexz xzke&uxyk fods
0la0 lexz xzke dk uke lewg dk uke lewg esa lnL;ksa dh la0 cSad kk[kk dk uke [kkrk la[;k ekfld cpr@izfr lnL;
1 2 3 4 5 6 7
1 uxyk fods y{ehckbZ jk"Vh; xzkeh.k vkthfodk fe'ku 11 xzkeh.k cSad vkWQ vk;kZorZ 133410510000002 100.00
g0 [k.M fodkl vf/kdkjh g0 uksMy vf/kdkjh g0 foHkkxh; vf/kdkjh